Samfunnsansvar

Dansani har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter.

Samfunnsansvar

Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen. Ut fra devisen om at mange bekker små gjør en stor å, forsøker vi å handle miljømessig og sosialt ansvarlig i stort og smått. På våre arbeidsplasser legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og sosial trivsel. Hos Dansani legger vi vekt på menneskelig forskjellighet og mangfold.

Vi vil

 • Drive en samfunnsansvarlig forretning.
 • Være en god partner, som både forbrukere og forhandlere kan velge med ro i sinnet og god magefølelse.
 • Ta ansvar for det samfunnet vi er en del av.
 • Være en arbeidsplass der medarbeiderne våre trives og er stolte over å jobbe. Det gir arbeidsglede og dermed høy produktkvalitet.
 • Fokusere på å øke lokal sysselsetting gjennom vekst.
 • Skape et dynamisk arbeidsmiljø og få kvalifiserte medarbeidere til regionen.
 • Være engasjert gjennom ulike sponsing både regionalt og lokalt.

Dansanis tiltak for å drive en samfunnsansvarlig forretning

 • Vi støtter utdanningssystemet og samarbeider med utdanningsinstitusjoner både lokalt og regionalt. Vi tilbyr både lærlingplasser, praktikantstillinger og praksisplasser.
 • Vi tar ansvar for å få unge inn på arbeidsmarkedet og tilbyr hvert år lærlingplasser innen salg, administrasjon, innkjøp, lager, osv., samt muligheten til å fullføre den avsluttende oppgaven innen vår virksomhet.
 • Vi tar et aktivt ansvar for å integrere etniske minoriteter og mennesker som har vanskelige vilkår på arbeidsmarkedet, f.eks. mennesker med nedsatt arbeidsevne.
 • Hos Dansani er det plass til forskjellige religioner og meninger. Som en virksomhet er vi nøytrale når det gjelder religion. Vi er 11 forskjellige nasjonaliteter fordelt på 220 medarbeidere.
 • Vi er engasjert i lokalsamfunnet med sponsing til Stafet for Livet, Sønderjyske i fotball, Maja Alm orienteringsløper og Daniel Sommerkorn triatlet. 

Anti-korrupsjon og økonomisk etisk adfærdskodeks

Dansani er en internasjonal virksomhet. Våre medarbeidere er i kontakt med både offentlige og private organisasjoner, kunder og andre samarbeidspartnere i både inn- og utland. Dansani støtter den internasjonale innsats for å bekjempe korrupsjon.

Nulltoleranse overfor korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Hos Dansani er vi fast bestemt på å opretholde de høyeste standarder for integritet og arbeidsetikk blant våre medarbeidere og på tvers av alle aktivitetsområder.

Vår anti-korrupsjonspolitikk og dens adferdskodeks gjelder for alle medarbeidere som jobber i Dansani og dets datterselskaper. Dens formål er å sikre og støtte adferd og arbeidsetikk karakterisert ved høye standarder for personlig og organisatorisk integritet, både internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere.

Vår anti-korrupsjonspolitikk veileder medarbeidere om deres nødvendige adferd, hvis de konfronteres med korrupsjon, korrupt praksis eller korrupte utsagn, og når de arbeider for å forebygge korrupsjon.

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon defineres som misbruk av betrodd makt til privat vinning. Det påvirker alle hvis liv, levebrød eller lykke avhenger av integriteten til mennesker i en maktposisjon, det truer stabiliteten og sikkerheten i samfundet, og det underminerer demokratiske institusjoner og verdier.

Denne definisjonen svarer til begrepet korrupsjon i straffeloven og i internasjonale Antikorrupsjons konvensjoner, og den omfatter situasjoner hvor det mottas og gis bestikkelser, samt andre former for aktiv eller passiv korrupsjon.

Korrupsjon er best kjent i form av bestikkelse, bedrageri, underslag eller utpressing. Korrupsjon involverer imidlertid ikke utelukkende at penger skifter hender; det kan også omfatte levering av tjenester for å oppnå fordeler, såsom gunstig behandling, særlig beskyttelse, ekstra tjenester eller hurtigere saksbehandling.

Hva er økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet anses vanligvis å omfatte følgende lovovertredelser; svik, elektronisk kriminalitet, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, bestikkelse og korrupsjon.

Økonomisk etisk adferdskodeks

Alle medarbeidere hos Dansani og dets datterselskaper vil respektere og fremme prinsipperne i nedenstående adferdskodeks:

 • Vi vil unngå enhver konflikt – reell eller potensiell – mellom personlige og/eller virksomhetens interesser og interessene til samfundet rundt.
 • Vi vil ikke gi eller akseptere noen form for bestikkelse.
 • Maktmisbruk. Vi vil ikke for egen vinnings skyld forsøke å påvirke noen gjennom maktmisbruk eller trusler.
 • Vi vil ikke bedra, svindle eller misbruke tillit for å oppnå urettmessige eller uærlige fordeler.
 • Underslag. Vi vil ikke misbruge aktiver som er betrodd til oss.
 • Gaver og tjenester. Vi vil ikke hverken direkte eller indirekte gi eller motta gaver eller tjenester som måtte påvirke vår prestasjon eller dømmekraft. Dette inkluderer ikke sporadiske mindre gaver.
 • Nepotisme og favorisering. Vi vil ikke favorisere venner, familie eller nære personlige relasjoner ved rekruttering, innkjøp, konsulentassistanse eller annen bistand.
 • Vi vil oppretholde prosedyrer og kontroller til identifikasjon og verifisering av forretningspartnere for å beskytte oss mot finansiell kriminalitet og hvitvasking av penger.
 • Informasjon og åpenhet. Vi vil sikre at alle medarbeidere er kjent med denne politikken.